Müügitingimused

1. Üldtingimused

 1. Müügitingimused kehtivad kap.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Greenvision OÜ, registrikood 12594944 (edaspidi Greenvision) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
 2. Greenvision jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse kap.ee veebilehel.

2. Müügilepingu jõustumine

 1. Greenvision müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid.
 2. Greenvision ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Greenvision’i arvelduskontole.
 3. kap.ee veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

3. Hinnad

 1. Kõik kap.ee ja veebipoes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
 2. Greenvision jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine.

 1. Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.
 2. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis. Toodete eest saab tasuda internetipanga kaudu või Kliendi poolt sisestatud e-mailile laekunud arve alusel.

5. Kohaletoimetamine.

 1. Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib Greenvision tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele.
 2. kap.ee näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest. Maksimaalne tarneaeg on 14 päeva.
 3. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Greenvision’it koheselt enne kauba kohaletoomist.
 4. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Greenvision ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.
 5. Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi, saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.

6. Tagastusõigus.

 1. Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
 2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis.
 3. Kauba tagastamiskulud kannab klient (maksimaalselt 10€, VÕS §194 lg 4), välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.
 4. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus e-posti aadressil info@kap.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning tagastuse põhjust.
 5. Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile peale tagasi jõudnud kauba üle kontrollimist, kuid mitte hiljem kui 10 päeva jooksul.

7. Pretensioonide esitamise kord

 1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
 2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Greenvision’i probleemist e-posti aadressil info@kap.ee ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui kahe kuu jooksul peale defekti avastamist.
 3. Greenvision ei vastuta:
  • Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest
  • Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel
  • Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

8. Vastutus ja vääramatud jõud

 1. Greenvision vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Greenvision’ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 2. Greenvision ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Greenvision ei saanud  ette näha.

9. Privaatsus

 1. kap.ee veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Greenvisioni´le enda isikuandmete töötlemiseks.
 2. Greenvision kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks.

10. Muud tingimused

 1. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Greenvision’il on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.